Metallrør i kryss og tvers. Mekanisk prosessanlegg. Foto.

I Norge er det forbruksavgift på alt forbruk av elektrisk energi. Avgiften kalles også elavgift. Men enkelte bedrifter har rett til helt eller delvis fritak fra avgiften.

Les om hvilke bedrifter dette gjelder, og hvordan du søker.

De som kan søke om redusert avgift bedrifter som skal ha elektrisk kraft til:

  • industri- og bergverksproduksjon
  • produksjon av fjernvarme
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • skip i næring
  • produksjon eller omforming av energiprodukt

De som kan søke om fritak for hele avgiften er, bedrifter som skal ha kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • framdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i deler av Troms og Finnmark fylke

Rett til å motta elektrisk kraft med redusert sats eller fritak for avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg regnes bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg.

Kunder med rett til redusert sats eller fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet. Denne dokumentasjonen må fornyes hvert år.