Anleggsbidrag i Høland og Setskog Elverk AS (HSEV)

For å dekke investeringskostnader som oppstår ved tilknytning av nye kunder til nettet, eller når eksisterende kunder ønsker økt kapasitet krever HSEV inn anleggsbidrag. Det bærende prinsipp bak beregning av anleggsbidrag skal være at kunden skal stå ovenfor et kostnadsestimat som gir samfunnsøkonomisk riktig utbygging og bruk av nettet. Når det kreves anleggsbidrag skal kunde/utbygger alltid varsles på forhånd og vanligvis gjennom forhåndsmeldingen fra installatøren, og det skal utarbeides et grovt kostnadsestimat. Det er de faktiske kostnader som skal ligge til grunn for anleggsbidraget, derfor må endelig anleggsbidrag etter beregnes og korrigeres når alle faktiske kostnader er kjent. HSEV kan kreve inn maksimalt 15% overskridelser i forhold til estimat i avtale. Dersom overskridelsen skyldes forhold på kundens side kan HSEV kreve inn mer enn 15% overskridelser i forhold til estimat i avtale.

Les mer her: